Åpenhetslova

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med dette.

Ulsmokonsernet har forpliktet seg til å opprettholde en høy etisk standard i sin virksomhet, og som samsvarer med prinsipper for god eierstyring. Konsernet arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet i sin virksomhet i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester. Kravene vi stiller til våre leverandører og forretningsforbindelser er nedfelt i våre forretningsetiske retningslinjer. Konsernets leverandørkjeder består gjerne av flere ledd med underleverandører. Dette krever at det gjøres en prioritering ved aktsomhetsvurderingen. Vi prioriterer ut ifra en vurdering av risiko for potensielle og faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og gjennom vår til enhver tid prioriterte vurderinger vil vi søke å identifisere, forebygge/unngå og redusere potensiell og faktisk negativ påvirkning. Dette gjelder både internt i vår egen virksomhet, i vår leverandørkjede og hos våre forretningspartnere.

Ulsmo offentliggjør sin redegjørelse og rutiner i tråd med kravene i Åpenhetsloven, og første gang 30.06.2023.

Ulstein Group ASA har sin egen redegjørelse og denne finner du her www.ulstein.com