logo.png
 
 
 
MENY
Mer
 
Eiendom
Ulsmo Eiendom inn på eigarsida i Møre Hus Ulsmo Eiendom AS har kjøpt 35 prosent av aksjane i Møre Hus AS. Selskapet har no ei klar målsetting om vidare vekst og positiv utvikling i regionen. – Både Møre Hus og Ulsmo Eiendom er solide, lokale selskap som kvar for seg har tatt sterke posisjonar i eigedomsmarknaden på Sunnmøre. Til saman  har vi lang erfaring og tung kompetanse innan ulike delar av marknaden, noko som gjer potensialet i dette samarbeidet både stort og spennande, seier Svein Arne Skotheim i Møre Hus AS.KOMPLEMENTÆR KOMPETANSESvein Arne Skotheim og Bjørn Sætre etablerte Møre Hus AS i 1997, og begge arbeider framleis i selskapet som i dag består av totalt 10 tilsette. Frå kontorbygget på Vatneeidet i Haram kommune har Møre Hus AS levert solide overskot kvart einaste år sidan oppstart. Selskapet har to gonger blitt kåra til Gaselle-bedrift. Ulsmo Eiendom vart etablert i 2001 i samband med utvikling og bygging av det første kjøpesenteret i Ulsteinvik, Blåhuset. Ulsmo Eiendom driv innanfor både utleige av næringslokale og bygging av leilegheiter. – Møre Hus er eit kvalitetsselskap med ein organisasjon som har høg kompetanse og kapasitet på andre område enn det vi sjølve har. På sikt har Ulsmo Eiendom ei målsetting om å gjere det meste av sine boliginvesteringar gjennom Møre Hus. Dette heng saman med at vi har muligheiter over tid til å kjøpe oss ytterlegare opp i selskapet. Møre Hus og Ulsmo Eiendom har eit felles verdigrunnlag gjennom genuin interesse og evne til utvikling av gode bustader og bumiljø tilpassa alle behov. Framover skal vi fortsette å vere både modige, nyskapande og engasjerte for å vinne fram. Møre Hus er rigga for å kunne vekse, og vi ser fram til å bidra til å løfte ei allereie sterk merkevare vidare, seier adm. direktør i Ulsmo Eiendom, Ingerid Ulstein. Saman med økonomi og administrasjonssjef Nils Peter Skeide vil ho tre inn i styret i Møre Hus AS. AUKAR AKTIVITETENUlsmo Eiendom står framfor sitt største bustadprosjekt til no, Fri Sikt Volsdalsberga, som omfattar utvikling av ein ny bydel med inntil 150 leilegheiter på Volsdalsberga i Ålesund. Boligprosjektet skal utbyggast over to faser og første fase på 65 leiligheter har akkurat starta salget no.  I tillegg er Ulsmo Eiendom i ferd med å ferdigstille eit anna boligprosjekt på Blindheim. Boligprosjektet Sjursåkeren med 33 leiligheter er innflyttingsklart i februar 2018. Møre Hus AS har sidan starten bygd ca. 800 bustader, og over 2000 menneske bur i eit Møre Hus. Selskapet har i dag høg aktivitet med større utbyggingar i både Skodje og Haram kommune. Nyleg kjøpte selskapet også betydelege areal i både Vestnes og Ørskog, og ser også på aktuelle område i andre kommunar.  – Vi har sterk tru på ei positiv utvikling for bustadmarknaden i vår region og er klar til å satse offansivt vidare. Ved å samle kompetanse og kapasitet i eitt selskap, skal vi levere eit breitt spekter av høgkvalitetsbustadar, tilpassa både ulike lommebøker og livsfasar, seier eigarane bak Møre Hus. For meir informasjon, kontakt Svein Arne Skotheim leiar eigedomsutvikling, telefon 91787052, e-post: svein@morehus.no Bjørn Sætre, styreleiar/fagleg leiar, telefon 91851295, e-post :bjorn@morehus.no Ingerid Ulstein, adm.dir Ulsmo/Ulsmo Eiendom, telefon 95975028, e-post: ulstein@ulsmo.no Møre Hus AS vart etablert i 1997 av Svein Arne Skotheim og Bjørn Sætre. I dag har selskapet 10 tilsette, som held til på hovudkontoret på Vatneeidet i Haram kommune. Selskapet har ei årleg omsetjing på om lag 90 mill. kroner, og kvart år kan ca. 40 nye kundar på Sunnmøre flytte inn i eit nytt Møre Hus. Ulsmo Eiendom AS vart etablert i 2001. Selskapet tilhøyrer familieselskapet Ulsmo AS som har si verksemd innanfor maritim, finans og eigedom. Selskapet er lokalisert i Ulsteinvik og har 4 tilsette. Selskapet har sine aktiviteter retta mot Utleie og Bolig og har ein eigenkapital på 220 mill. 
Mer
Mer